INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Edu Projekt Anna Karniej, informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Edu Projekt Anna Karniej, a także przysługujących uprawnień, prosimy kierować listownie do Edu Projekt Anna Karniej, ul. Starzyńskiego 94 05-090 Dawidy Bankowe bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: info@eduprojekt.net.pl

I. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Edu Projekt Anna Karniej, ul. Starzyńskiego 94, 05-090 Dawidy Bankowe.
II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Edu Projekt Anna Karniej przetwarza dane osobowe w celach:

podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Edu Projekt Anna Karniej lub gdy to jest niezbędne do wykonania umowy z Edu Projekt Anna Karniej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 1. Ponadto, w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie danych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Edu Projekt Anna Karniej (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności w celach: marketingu produktów i usług Edu Projekt Anna Karniej;
 2. W innych przypadkach, dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

III. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z Edu Projekt Anna Karniej, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Edu Projekt Anna Karniej.
Brak podania wszystkich wymaganych danych osobowych, będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Edu Projekt Anna Karniej usług.
W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

IV. Informacje o odbiorcach danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
Upoważnionym na podstawie przepisów prawa organom władzy publicznej;

V. Okresy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów tj. w zakresie realizacji zawartej z Edu Projekt Anna Karniej umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Edu Projekt Anna Karniej uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. II powyżej, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Edu Projekt Anna Karniej nie zamierza profilować ani podejmować zautomatyzowanych decyzji.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Edu Projekt Anna Karniej pragnie zapewnić, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO.
W związku z tym, przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  – osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  – osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy     prawnej przetwarzania,
  – dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  – dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  – osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
  się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  – administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje       ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  – osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy       prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy:
  – przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na                   podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę,
  – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
  – zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją,
  – przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie               uzasadnionego interesu Edu Projekt Anna Karniej, o którym mowa w pkt. II powyżej

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Edu Projekt Anna Karniej danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

X. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru

Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych
Edu Projekt Anna Karniej nie przekazuje danych osobowych do podmiotów spoza EOG lub organizacji międzynarodowych.

Edu Projekt Anna Karniej